Sicily: Trans-Sicily 2022
Georgia: Wild Tusheti 2023
Bosnia Herzogovinia 2022
Spain: Andalucia 2022
Spain, Gredos Mountains 2022
Romania: Carpathians, 2022
Romania: Transylvania 2022
Albania : Zagoria 2022
Portugal: Alentejo Coastal Ride
Sicily: Madonie 2023